ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за записване в VIII клас на учебната 2024-2025 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

за записване в VIII клас на учебната 2024-2025 г.

Адрес на училището: ул. „Родопи“ № 48, сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“

1. Заявление до директора (по образец на училището) 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия.

4. Копие от акт за раждане на ученика и оригинал за сверяване.

5. Документ за самоличност (лична карта, паспорт или друг документ) на родителя/настойника (за сверяване).

6. Имунизационен паспорт на ученика.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС:   от  8:00 ч.  до  17:00 ч. в дните както следва:

15.07 – 17.07.2024 г. – първи етап 

22.07 – 24.07.2024 г. – втори етап

31.07 – 01.08.2024 г. – трети етап

08.08 – 09.08.2024 г. – четвърти етап

Забележка: Документите се подават от родителя/настойника с присъствието на ученика.