Образование за утрешния ден

Продължителност на проекта:от 15.10.2019 до 15.10.2022 г.

Финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 2: Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на учебния материал чрез ИКТ .