Национални и общински програми и проекти – 2023–2024

През 2023/2024 училището работи по следните Национални и общински програми и проекти:

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ – обзавеждане и оборудване на кабинет по история и география

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културни институции“ – посещения на оперни постановки, свързани с обучението по БЕЛ, история и цивилизация,

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП „Информационни и комуникационни технологии“ – Интернет свързаност и софтуер за професионално обучение

НП „Без свободен час“

НП  „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“- 3 къта за отдих, споделяне и учене за учениците от начален екап – къщички в коридора на 1–я етаж; семинар за учители; обучения с родители; работилници за ученици; семинар за Ученическия съвет.

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул1 Изкуства – 2 музикални формации и 1 група по изобразително изкуство.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 2 Спорт – 1 отбор по футбол в начален етап и 2 отбора по волейбол – момчета в прогимназиален етап и девойки в гимназиален етап.

НП „Ученически олимпиади и състезания“ – История и цивилизации – група за подготовка на ученици за олимпиада.

НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ:

а) Модернизация на учебния процес – осигуряване на мобилни устройства за обучение на учениците по модела 1:1

б) Изградена спортна площадка – втора.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – проведени 32 тренинга „Модели за поведение и инструменти за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“.

Проект ЕРАЗЪМ + СТИКОРДИ мерки на Балканите (с фокус върху дислексията)
Проект „Образование за утрешния ден“ .