Обществен съвет


Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и осъществяване на граждански контрол върху управлението му.

Създаване и устройство на обществения съвет

Състои се от нечетен брой членове (7 или 9)

Съставът му включва:

 1. Представител на финансиращия орган
 2. Шест или осем представители на родителите, които могат да бъдат:
 • родители на ученици от училището (2/3 от представителите)
 • Професионално доказани личности
 • Бивши възпитаници на училището

Избират се и шест или осем резервни членове.

Кой не може да бъде член на обществен съвет?

 • Осъждано лице
 • Член на Училищното настоятелство
 • Лице в трудово правоотношение с училището
 • Изпълнител по договор с училището

Процедура по съставянето на обществен съвет

 • Всяка паралелка излъчва по 1 представител
 • Провежда се събрание на представителите
 • В събранието с право на глас може да участва само 1 родител на ученик
 • Всеки може да номинира себе си или друг представител
 • Избират се резервни членове
 • Поредността на заместване се определя по броя получени гласове
 • Мандат на съставения ОС – 3 години

Промяна в състава на обществения съвет

 • Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на мандата:
 • При отписване или завършване на ученика, чиито родител е член на обществения съвет;
 • След писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;
 • След писмено уведомление от финансиращия орган за промяна на представителя;
 • По инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.5, ал. 1;
 • При неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 • По решение на събранието на родителите.
 • При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на мандата.
 • При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на мандата.

Дейности на обществения съвет

 • Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване, и инспектирането на училището;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 • Съгласува училищния учебен план;
 • Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 • Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 • Дава становище по училищния план-прием;
 • Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските училища;
 • Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 • Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на министъра.
 • При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
 • В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 • Обществения съвет избира председател на първото си заседание.
 • Заседава най-малко 4 пъти годишно.
 • С право на съвещателен глас участват поне 3-ма представители на ученическия съвет и 1 представител на УН.
 • Директорът има право да присъства и да изразява становище

 

Последно-заседание-и-протокол:  Изтегляне