Изменена нормативна уредба

НАРЕДБА за приобщаващото образование, в сила от 27.10.2017 г., последно изм. ДВ бр. 23 от 19.03.2024 г., в сила от 19.03.2024 г.

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците изм. и доп., бр. 105 от 19.12.2023 г.

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството В сила от учебната 2023/2024 година Обн. ДВ. бр.41 от 9 май 2023 г.   

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование изм., бр. 105 от 19.12.2023 г.

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.; изм. и доп., бр. 30 от 05.04.2024 г. Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, в сила от 01.08.2016 г. , последно  изм. и доп. ДВ бр.23 от 19.03.2024 г. изм. и доп., бр. 27 от 29.03.2024 г.

ЗАКОН ЗА за професионалното образование и обучение. Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.,изм. и доп., бр.
27 от 29.03.2024 г., в сила от 01.04.2024 г.

НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците В сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.74 от 20 септември 2016 г., последно изм. и доп. бр.51 от 13 юни 2023 г.

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., последно изм. и доп. бр. 51 от 13 юни 2023 г. 

НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка В сила от 26.08.2016 г.,
последно изм. ДВ. бр.80 от 24.09.2021 г.