Профил на купувача


КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ

СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ щанд с площ от 4,10 кв. м. (четири цяло и десет стотни квадратни метра) за търговия с канцеларски материали, ученически пособия, вестници и списания, свързани с учебния процес, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Родопи“ №48, част от преддверие на първия етаж на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Закупуването на документите за участие от 17.04.2019 г. до 03.05.2019 г., включително, след заплащане на конкурсните книжа от 20 лв. По следната сметка: IBAN: BG 72 IORT 73753102006200, BIC: IORTBGSF в банка ИНВЕСТ БАНК ПЛОВДИВ. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.

Конкурсът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 12:00 ч. в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с адрес: гр. Пловдив, ул.“Родопи“ № 48, в кабинет № 28, ет. 3.

Телефон и лице за контакт Росен Събчев, тел. 089 908 92 48.