Изменена нормативна уредба

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците изм. и доп., бр. 105 от 19.12.2023 г.

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, последно изм. и доп., бр. 75 от 01.09.2023 г., в сила от 01.09.2023 г.

НАРЕДБА за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството В сила от учебната 2023/2024 година Обн. ДВ. бр.41 от 9 май 2023 г.   

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование изм., бр. 105 от 19.12.2023 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.08.2016 г. ,
последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023 г.

НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците В сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.74 от 20 септември 2016 г., последно изм. и доп. бр.51 от 13 юни 2023 г.

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., последно изм. и доп. бр. 51 от 13 юни 2023 г. 

НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка В сила от 26.08.2016 г.,
последно изм. ДВ. бр.80 от 24.09.2021 г.