Съобщения

Националната олимпиада по информационни технологии

Уважаеми ученици и родители,
Общинския кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии за
ученици от V до XII клас на СУ “Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе на 13.12.2022
г.(вторник). Повече информация относно провеждането и участието в олимпиадата учениците
могат да получат от ръководителя си.
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие
/изтеглете от тук/.
За участие в олимпиадата, ученици навършили 16 години, подават в училището
декларация за информираност и съгласие /изтеглете от тук/.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР