Съобщения

Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Класирани за свободното място „Учител начален етап“
Кандидат с вх. № 3141/11.02.22 г.

Класираният кандидат се кани да се яви на в канцеларията на ЗАС за
подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените
документи.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни
места!

От ръководството