Дейности

Изложба „България с рози и цветя”

На 03.05.2017 г. във фоайето на 1 етаж се проведе изложба на тема „България с рози и цветя” от Ателие по приложни изкуства – II “б”  и  II “г”  класове по проект „Твоят час” – BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. В своите рисунки учениците разкриха красотата на родния си град Пловдив. Те поздравиха с кратка културно-музикална програма своите гости – родители и съученици. За достойното им представяне бяха връчени грамоти от техния ръководител г-жа Близнакова.