Съобщения

Документи за записване в VIII клас

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
за записване в VIII клас на учебната 2022-2023 г.

Адрес на училището: ул. „Родопи“ № 48, сградата на СУ „Св. Паисий
Хилендарски“, етаж 1, каб. 1.

 1. Заявление до директора (по образец на училището)
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от
  училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
  лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия.
 4. Копие от акт за раждане на ученика и оригинал за сверяване.
 5. Документ за самоличност (лична карта, паспорт или друг документ) на
  родителя/настойника (за сверяване).
 6. Имунизационен паспорт на ученика.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:   от  8:00 ч.  до  17:00 ч.