Съобщения

Г Р А Ф И К
за провеждане на изпит за срочна оценка
за първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.
на ученик от XI б клас – дневна форма на обучение

Учебен предмет; вид на изпита Дата и час на провеждане
Информационни технологии ИУЧ (РП) Писмен и практически06.02.2023г. от 13:30 ч. каб. 21

 Изготвил: Ганка Петров ЗДУД