Административни услуги

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Преместване на ученици
Приемане на деца в първи клас
Приемане на ученици в V клас
Приемане на ученици в VIII клас
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)