събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Училището

Кратки исторически данни:

Училището е открито като 28 Основно училище на 15.09.1961 г. Началото е поставено от първия директор Георги Делин и неговия колектив от 34 учители и служители.

През 1962 г. във връзка с 200 годишнината от написването на „История славянобългарска“ училището получава името ОУ „Паисий Хилендарски“.

За постигнати резултати и успехи в учебната дейност с Указ № 1671 на Държавния съвет на НР България от 14.05.1986 г. училището е наградено с орден „Св.Св. Кирил и Методий“ III – та степен. От 1993 г. в училището се въвежда ранно чуждоезиково обучение/ РЧЕО/ и се разкриват първите хореографски паралелки.

През 1994/95 г. в училището се въвежда профилирано обучение след 7 – ми клас по профилите „Хуманитарен“, „Природоматематически“ и „Технологичен“. От 1996 г. училището се включва в експеримента на МОН под ръководството на проф. Милко Митрополитски и разкрива специалността „Организатор на средния и дребен бизнес“. За принос в развитието на образователното дело на гр. Пловдив с Решение №124 на Общински съвет от 17.05.1996 г. училището е отличено с „Почетен знак“ на гр. Пловдив. От 07.04.2004 г. със Заповед № РД – 14-34 на министъра на образованието на училището се определя името СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – Пловдив.

На 1 Ноември 2010 г. във връзка с 50 годишния юбилей на училището се открива училищен музей на образованието с 41 витрини с изложбена площ от 124 кв.м. и 1564 експоната.

Училищния музей е дарение от Училищното настоятелство.

 

 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2016/2017 1171 48 + 10 ПИГ
2015/2016 1185 44 + 8 ПИГ
2014/2015 1188 46 + 7 ПИГ
2013/2014 1221 47 + 5 ПИГ
2012/2013 1191 46 + 7 ПИГ

 През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователно-квалификационна степенна педагог. персонал ПКС и научна степен
2016/17 22 92  82 маг., 10 бак. 61
2015/16 20,5 88 78 маг., 10 бак. 41
2014/15 21,5 82 77 маг., 5  бак. 39
2013/14 21,5 80 76 маг., 4 бак. 39
2012/13 21,5 82 77 маг.,5 бак. 39

СУ “Св. Паисий Хилендарски“ се намира в централната градска част, поради което е включено в територията на р-н „Централен“ на  гр. Пловдив.

Основното предназначение на училището е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците в интелектуалната, емоционалната, нравствено – социалната и психомоторната (физическата) сфери.

То предлага обучение, възпитание и социализация на  ученици от подготвителен до 12 клас с възможности за интеграция и грижи за деца със специални образователни потребности в една творческа среда.

Училището осигурява общообразователна подготовка, съчетана с профилирани класове за езиково, хуманитарно, природоматематическо и преприемаческо обучение по съответните държавни образователни изисквания.

Образователните продукти и услуги, които предлага училището дават възможност на учениците катовътрешни потребители да могат да удовлетворят своите потребности и да се реализират в желаните от тях сфери след завършване на основното и средното си образование.

Приоритетите на училището са към тотален мениджмънт на качеството на образованието, издигането му до рейтинг на преуспяващо училище с безопасна и естетически издържана среда.

Училището е отворено към промяна с премерен риск, загриженост и отговорност към своите цели. Културата на училището е балансирана, с високо равнище на определеност и партисипативност – съучастие на заинтересованите страни и групи. 

За възпитанието, обучението и социализацията на учениците се грижи и отговаря педагогически персонал с висока квалификация, стремеж за обучение и самоусъвършенстване. Учителите имат компетенциите не само за преподаване във функционални класни стаи, но и за съобразяване с индивидуалните особености и стилове на учене на учениците.