Съобщения

Съобщение за свободни места в V клас

Съобщаваме Ви, че в V клас има 5 свободни места.

Краен срок за записване на учениците е 08.07.2020 г. до 13:00 ч.

Учениците, които са предоставили оригинал на удостоверение за завършен начален етап са записани в V клас за учебната 2020/2021 година.

Информация за началото на учебната година ще бъде публикувана на сайта в края на месец август.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/, в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
  2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
  3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  4. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
  5. Лична амбулаторна карта на детето/ученика