Съобщения

Съобщение за ДЗИ до родителите на учениците от випуск 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 19 и 21 май ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск
2021 година.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна
сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на
територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2021 година,
моля да попълнят заявление (виж) със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или
снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Св.
Паисий Хилендарски“ (su@paisii.info) до 07 май 2021 година, или да входират в деловодството
на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи,
председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на
комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели
на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално
  направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
  направления, съответстващи на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на
  родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
  Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да
  изпратят на електронната поща СУ „Паисий Хилендарски“ (su@paisii.info) до 07 май 2021
  година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал

на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-
късно в деня на изпита.
Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на
изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и
на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да
имат достъп до самия изпитен вариант.
Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до
изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. Пожелавам на всички
Вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ „Паисий Хилендарски“, който ще
провежда ДЗИ – сесия май-юни 2021 година.

С уважение,
д-р Ирена Душкова
Директор