Прием осми клас

 

 

 

Държавен план-прием в VIII клас

учебна 2021-2022 година

 

Уважаеми родители,

За учебната 2021-2022 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще приема ученици в VIII клас, след завършено основно образование в една професионална и две профилирани паралелки, както следва:

VIII а клас – 26 местапрофесия ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Нова професионална паралелка за придобиване на III степен на професионална квалификация  по СТЕМ специалност „Графичен дизайн“ с интензивно изучаване на английски език.

Начин на балообразуване: резултатът от НВО БЕЛ, утрояване на резултата от НВО по математика, оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета: изобразително изкуство и информационни технологии. 

VIIIб клас – 26 места – СТЕМ профил ПРИРОДНИ НАУКИ с интензивно изучаване на  английски език.

Задължителни профилиращи учебни предмет: първи – биология и здравно образование, втори – химия и опазване на околната среда.

Начин на балообразуване: удвояване на резултата от НВО БЕЛ, удвояване на резултата от НВО по математика, оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Паралелката ще бъде ИНОВАТИВНА с организация на учебния процес: моделът 1:1, при който всеки ученик работи в учебните часове със свое електронно устройство Chromebook, осигурено от училището.

VIII в клас – 26 места – СТЕМ профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ с интензивно изучаване на английски език.

Задължителни профилиращи учебни предмет: първи – информатика, и втори – информационни технологии.

Начин на балообразуване: резултатът от НВО БЕЛ, утрояване резултата от НВО по математика, оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета: информационни технологии и изобразително изкуство.

Паралелката ще бъде ИНОВАТИВНА с организация на учебния процес: моделът 1:1, при който всеки ученик работи в учебните часове със свое електронно устройство Chromebook, осигурено от училището.

Забележка: В иновативните паралелки ще се прилага нов модел на организация на учебния процес – моделът 1:1 при утвърден училищен проект за иновации, представен в МОН за утвърждаване на училището в Списъка на иновативните училища от учебната 2021-2022 г.

Моделът „един ученик – едно устройство“ (1:1) ще се реализира в първи гимназиален етап (VIII-X клас). Той позволява учителите и учениците да имат достъп до цялото съдържание, което Интернет или друг голям набор от съдържание предлага. Облак, учебна среда, WiFi, устройства Chromebook ще бъдат интегрирани в един холистичен подход, който дигитално подготвя учениците за тяхното бъдеще. Преподаването, самостоятелната подготовка, обратната връзка и оценяването на учениците ще се реализират в различна среда. Хибридното представяне по време на учебния час: преподаване и учене в класната стая, ще създаде динамично и привлекателно образователно пространство, в което формирането на ценности и личностни компетентности протича с висока мотивация у ученици.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ДАТИ НА НВО VII КЛАС, ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ – ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА В РАЗДЕЛ „ПРИЕМ В VIII КЛАС“

С пожелания за успех,

д-р Ирена Душкова

Директор