Съобщения

Прием на документи за V клас

Уважаеми родители, приемът на документи за ученици в V клас за учебната 2019/2020 година ще се осъществи от 3 до 14 юни в 5 кабинет от 8:00 до 17:00 ч.

 График на дейностите за прием на ученици в V клас за 2019/2020 учебна година

1 Приемане на завления за участие в класиране за прием на ученици в V клас за 2019/2020 учебна година 03.06 – 14.06.2019г.
2 Класиране на учениците за V клас от училищната комисия, въз основа на съответствието на кандидатите към критериите 17.06 – 21.06.2019г.
3 Изготвяне и обявяване на Списък на приетите ученици за V клас по паралелки след класирането 24.06.2019г.
4 Подаване на заявление за записване на ученика след класирането 25.06 – 27.06.2019г.
5 Обявяване на свободните места след записването на интернет страницата на училището /при наличие на свободни места/ 28.06.2019г.
6 Попълване на свободните места /при наличие на такива/ до 13.09.2019г.
7 Утвърждаване на списъци на приетите ученици по паралелки със Заповед на директора, съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 13.09.2019г.

Паралелки за 2019/2020 г.

  1. Паралелка с разширена подготовка по Български език и литература;
  2. Паралелка с разширена подготовка по Математика;
  3. Паралелка с разширена подготовка по Английски език;
  4. Паралелка с разширена подготовка по Информационни технологии.

Необходими документи за записване:

  • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът
  • Удостоверение за раждане – копие за сверяване на данни
  • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
  • Лична амбулаторна карта на детето/ученика
Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:

Заявление за 5 клас

При повече кандидати от местата в паралелките се взима предвид критерия брой точки.