Прием първи клас

Училищен план-прием в I клас

учебна 2021-2022 година

Уважаеми родители,

Приемането на Вашите деца в първи клас е изключително важен момент.
Подготвената тук информация ще Ви улесни.
Важно е обаче да отделите време и да се запознаете с няколко важни документа и електронната система за прием на ученици в първи клас, съответно:
 • Наредба на ОбС за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, публикувана на официалния сайт на Община Пловдив, рубрика „Нормативни актове“https://plovdiv.obshtini.bg/doc/3877423 ;
 • График на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2021/2022 година  https://priem.plovdiv.bg ;
 • Интернет страницата на системата за прием на ученици в първи клас е на адрес: https://priem.plovdiv.bg  Именно там, в раздел „Нормативни документи“, са публикувани всички документи, касаещи приема в първи клас.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В  I  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Брой паралелки – 3 (три), с предложение за разширена и допълнителна подготовка, която ще се реализира чрез учебните часове, предвидени в Раздел Б (избираеми учебни часове) и Раздел В (факултативни учебни часове) на училищните учебни планове и в съответствие с Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.

С учебните часове за разширена подготовка ще се постигне задълбочено усвояване на учебния материал по водещи учебни предмети. За допълнителна подготовка са предвидени учебни предмети – различни за всяка паралелка.

Предстои в две от паралелките през учебната 2021-2022 г. училището да въведе иновации в методите на обучение (ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ) след утвърждаване на училищния проект за иновации  и включване на училището в Списъка на иновативните училища с постановление на МС.

Описание на паралелките:

КласБрой местаОписаниеУчебни предмети за разширена подготовкаУчебни предмети за допълнителна подготовка
I а24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, информационни технологииБЕЛ, английски език
I б24Иновативна ОбщообразователнаБЕЛ, математика, информационни технологииматематика, английски език
I в24ОбщообразователнаБЕЛ, математика, информационни технологииинформационни технологии, английски език

За повече информация вижте презентацията в раздел „Прием в I клас“ на сайта на училището.

Брой групи за целодневна организация на учебния ден – 3 (три).

За включване в групите родителят подава писмено заявление. От всяка паралелка се сформира групаза целодневна организация на учебния.  Учебните часове в групите се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. За учениците, включени в групи за целодневна организация на учебния ден, е осигурено столово хранене, а подкрепителната закуска е безплатна.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И КЛАСИРАНЕ

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2021/2022 година, утвърден от Кмета на Община Пловдив, е публикуван и в училищният сайт, раздел „Прием в I клас“.

Тук за Ваше улеснение извеждаме важните срокове и дейности:

 • 10.05.2021 г. – обявяват се свободните места за първото класиране.
 • 11.05.2021 г. – НАЧАЛО, стартира онлайн подаването на заявления за участие в първото класиране. 

Подава се САМО едно заявление! Системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.

 • 13.06.2021 г. – КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.
 • 15.06.2021 г. – Обявяването на резултатите от първо класиране.
 • 22.06.2021 г. – КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – родителите подават в училищата всички необходими документи.
 • 23.06.2021 г. – училището регистрира приетите ученици в електронна платформа.

Предвидени са още две класирания: второто на 30.06.2021 г., а третото  на 13.07.2021 г. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

Задължителни документи са:

 1. Заявление за записване по образец (Приложение № 3, генерира се директно от системата);
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 3. Копие от удостоверението за раждане на останалите (повече от две) деца от семейството до 18-годишна възраст, адресно регистрирани на един и същи настоящ адрес и оригинал за сверяване (ако носи точки по критерий 7 от Приложение 2). Възрастта на децата се проверява към началото на учебната година, за която кандидатства детето (15 септември на съответната календарна година);
 4. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 5. Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 6. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група от детската градина/училище;
 7. Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със СОП – за дете, кандидатстващо за прием по този критерий;
 8. Копие от експертно решение на ТЕЛК, РЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (ако носи точки по критерий 2 от Приложение №2) и оригинал за сверяване;
 9. Копия/копие на актовете/акт за смърт на родителите/родителя на дете с починали/починал родители/родител (ако носи точки по критерий 3 от Приложение №2);
 10. Служебна бележка за брат/сестра, обучаващи се в СУ “Св. Паисий Хилендарски“, като всички деца следва да са адресно регистрирани на един и същи настоящ адрес (критерий 4 от Приложение 2 – проверява се и се издава служебна бележка  от училището при подаването на заявлението за записване). Този критерий се ползва само за децата, които не са ползвали критерий 1.1.2;
 11. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (отнася се само за деца, завърнали се от чужбина).

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подадени в определените срокове.

Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Забележка: За иновативните паралелки родителите подават допълнително:

 1. Декларация за информирано съгласие на родителя (по образец) – попълва се в училището.

С пожелания за успех,

д-р Ирена Душкова

Директор

График за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година в общинските училища на град Пловдив

Проверка на адрес дали е в района на СУ „Св. П. Хилендарски“

Карта на включените в района на училището улици.

Заповед за училищен план прием за учебната 2021-2022 г. на СУ „Св. П. Хилендарски“