Прием пети клас


Училищен план-прием в V клас

учебна 2021-2022 година

 

Уважаеми родители,

Учениците, завършили начален етап на основно образование (IV клас) в СУ „Св. Паисий Хилендарски“  и други училища могат да бъдат записани в V клас за учебната 2021-2022 г. в 4 (четири) паралелки, за които се предлага различна разширена подготовка:

Клас Брой места Описание Учебни предмети за разширена подготовка
V а 26-29 Иновативна Общообразователна Роботика и виртуален дизайн – 1,5 ч.;

Математика – 1 ч.

V б 26-29 Иновативна Общообразователна Роботика и виртуален дизайн – 1,5 ч.;

Математика – 1 ч.

V в 26-29 Общообразователна БЕЛ – 1,5 ч.;

Компютърно моделиране и информационни технологии – 1 ч.

V г 26-29 Общообразователна Английски език – 1,5 ч.;

Компютърно моделиране и информационни технологии – 1 ч.

 

Критерии за прием в V клас:

 1. I. Критерии за прием в Vа и Vб клас:
 2. Заявено желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 3. Среден успех, включващ оценките от учебните предмети в Раздел А и Б на учебния план + удвоената оценка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по математика и по компютърно моделиране.
 4. Копия на грамоти, удостоверения, сертификати и др., доказващи интересите и участието на детето в клубове, състезания, школи и групи  по интереси и др. от кръга на предметната област.
 5. Декларация за информирано съгласие на родителя/настойника (по образец) – попълва се в училището.
 1. II. Критерии за прием в Vв клас:
 2. Заявено желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 3. Среден успех, включващ оценките от учебните предмети в Раздел А и Б на учебния план + удвоената оценка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по БЕЛ.

III. Критерии за прием в Vг клас:

 1. Заявено желание от родителя при подаване на заявление за участие в приема.
 2. Среден успех, включващ оценките от учебните предмети в Раздел А и Б на учебния план + удвоената оценка от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по английски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

Задължителни документи:

 1. Заявление за записване по образец на училището (тук).
 2. Оригинална удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
 3. Копие от удостоверението за ражданена ученика и оригинал за сверяване;
 4. Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 5. Копия на грамоти, удостоверения, сертификати и др., доказващи интересите и участието на детето в клубове, състезания, школи и групи  по интереси и др. от кръга на предметната област (само за Vа и Vб клас).

Ученикът се записва от родител/настойник само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове. При записването родителят/настойникът представя лична карта при поискване.

 Забележка:

Критериите се прилагат когато броя на кандидатите е по-голям от броя на свободните места.

Учебният предмет „Роботика и виртуален дизайн“ е нов учебен предмет, който е част от проекта на училището за иновации, представен в МОН за включване в Списъка на иновативните училища от учебна 2021-2022 г.

Часовете за разширената подготовка (Раздел Б – избираеми учебни часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. ще се определят съобразно подадените заявления на родителите и възможностите на училището. В случай че желаещите ученици са повече от свободните места, учениците се подреждат по критерии, определени от Комисията по прием.

С пожелания за успех,

д-р Ирена Душкова

Директор

Заповед за училищен план прием за учебната 2021-2022 г. на СУ „Св. П. Хилендарски“