понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

О Б Я ВА

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от Наредбата на Общински съвет – Пловдив за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Средно училище „Свети
Паисий Хилендарски” – Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на имоти – публична общинска собственост, с административен адрес: гр.Пловдив, район
„Централен”, ул.Родопи № 48, представляващи: Ученически стол с площ от 243 кв.м.
(двеста четиридесет и три квадратни метра), разположен в приземния етаж на основната
сграда на училището с идентификатор на сградата № 56784.523.1161.1 по КК и КР на гр.
Пловдив, с предназначение ученическо столово хранене и Павилион за продажба на
закуски – преместваема конструкция с площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра),
разположен в източната част на двора на училището, вдясно от централния вход на
училището. Начална наемна цена: за ученическия стол – 607,50 лв. за месец без ДДС; за
училищния павилион – 250,00 лв. без ДДС. Срок на договора за наем – 5 години и за двата
обекта. Закупуването на документите за участие е от 21.09.2023г. до 05.10.2023г.
включително, след заплащане на конкурсните книжа от 250 лева по следната банкова
сметка на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – Пловдив: IBAN: BG 72 IORT 73753102006200,
BIC: IORTBGSF в банка „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на
250 лв., вносими по следната банкова сметка на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ –
Пловдив: IBAN: BG 72 IORT 73753302006203, BIC: IORTBGSF в банка „Инвест Банк“ АД.
Крайният срок за подаване на документи за участие е до 16:30 часа на 05.10.2023г., в
деловодството на СУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив, район „Централен”, ул.
Родопи № 48. Конкурсът ще се проведе на 06.10.2023г. от 10:00ч. в Кабинет № 26, ет. 2 на
СУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, район „Централен”, ул. Родопи № 48. Лице
за контакт – Милена Великова – касиер-домакин в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ –
Пловдив, тел. 0888 724 724.