събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Обучение

СУ “Св. Паисий Хилендарски” запазва своя облик и традиции. То ще се развива като училище със следните образователни степени:

  • Начален етап – 1 – 4 клас;
  • Прогимназиален етап – 5–7 клас, съгласно новата образователна структура;
  • Първи гимназиален етап – 8-10 клас;
  • Втори гимназиален етап – 11-12 клас – профилирано обучение по профилите – хуманитарен, природни науки, математически и предприемачески.

Прилагаме различни форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, самостоятелна и индивидуална. Във връзка с това ще прилагаме уеб базирани приложения, платформи и електронни учебници в процеса на обучението – за контроли  оценяване.

Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

И в следващите години ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти:“Здравословен понеделник“, „Училищен плод“, „Приложно колоездене“, “Moveweek“, както и ще се включим в нови такива.

Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

СУ “Св. Паисий Хилендарски” е социокултурна организация, която в локалната среда на съществуването си е център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците.

Средата на училището, ресурсите, неговата култура икласните стаи са фокусирани върху академичните постижения, възможните предизвикателства за учене и други дейностти в действителното многообразие на формите им.

За всичко това се грижи висококвалифициран и отговорен педагогически персонал. Грижите, стабилната и безопасна вътрешна среда, както и различните дейности осигуряват споделянето на училищните ценности и уважаване правото на индивидуалност на всеки ученик.

Качествената подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите (ключовите компетентности) от нея. Завършилите ученици имат висока степен на реализация в желаните от тях последващи видове и степени училища и нива на образование. Удовлетвореността от живота в училището е основание за увереността на учениците и стремежът им да се развиват и след неговото завършване. За нашето училище е характерна финансовата и екологична устойчивост, ефективни партньорства, основани на взаимно уважение и откритост. Всички характерни черти на визията на училището създават статуса му на висок престиж и признание.