Национално външно оценяване IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За учениците от IV клас на 29 май 2023 г. ще се проведе изпит от национално
външно оценяване по български език и литература, а на 30 май 2023 г. – по математика. На
основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и
Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването
на национално външно оценяване – IV клас на територията на училището на процеса по
разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без
да има достъп до самия изпитен вариант.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на НВО 4 клас май 2023 година,
моля да попълнят заявление със свободен текст. Заявлението се входира в деловодството
на училището (лично). Председателят на училищната комисия в присъствието на двама
членове на комисията за организиране на НВО, преглеждат подадените заявления.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица,
  търсещи или получили международна закрила) на ученици в 4 клас;
 2. лица, извършващи образователни услуги на ученици в 4 клас;
  3.лица със завършено висше образование по специалност от професионално
  направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и
  професионалните направления, съответстващо на учебния предмет.
  Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на
  родителите (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи
  или получили международна закрила) с декларация по образец, утвърден от министъра на
  образованието и науката.
  Декларация се внася в деловодството на училището и се входира едновременно със
  заявлението до 26.05.2023 година.
  Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват на процеса на
  разсекретяване на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
  Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали
  и до изпитните зали по време на провеждане на изпитите.
  Пожелаваме на всички Вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ
  „Паисий Хилендарски“, който ще провежда НВО – 4 клас на 29 и 30 май 2023 година.
  РЪКОВОДСТВОТО НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“