Съобщения

Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Кандидат с вх. № 5292/13.09.2021 г.
Резерви:
Кандидати с вх. № 55287/13.09.2021 г.

Класираният кандидат се кани да се яви на 15.09.2021 г. в канцеларията на
ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на
представените документи.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни
места!

От ръководството