Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по български език и литература“

На първо място е класиран кандидат:
Вх. No 2183/04.01.2022 г.
Резерва:
Вх. No 2205/05.01.2022 г.
Класираният кандидат се кани да се яви на 10.01.2022 г. в канцеларията на ЗАС за
подписване на договор, като носи оригиналите на представените документи.