Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по биология и здравно образование“

На първо място е класиран кандидат: вх. № 5017/27.08.2021 г.

Резерви:

вх. № 5040/30.08.2021 г.

Класираният кандидат се кани да се яви на 02.09.2021 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.