Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по български език и литература“

На първо място е класиран кандидат:
вх. № 2711/15.04.2021 г.

Резерва:
вх. № 2693/14.04.2021 г.                        

Класираният кандидат се кани да се яви на 19.04.2021 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.