Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по български език и литература“

На първо място е класиран кандидат:
Вх. № 2174/ 14. 09. 2020
Резерви:
Вх. № 2173/14. 09. 2020
Вх. № 2161/14. 09. 2020
Вх. № 2206/15. 09. 2020
Класираният кандидат се кани да се яви на 18.09.2020 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.