Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по биология и здравно образование“

Класиран кандидат:
Вх. № 2090/ 09. 09. 2020

Резерва:
Вх. № 2115/10. 09. 2020

Класираният кандидат се поканва да се яви на 15. 09. 2020 г. в канцелaрията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.