Съобщения

Класиране за свободното място
„Технически изпълнител“

На първо място е класиран кандидат:
Вх. № 4105/20.07.2021 г.


Резерви:
Вх. № 4094/19.07.2021 г.


Класираният кандидат се кани да се яви на 26.07.2021 г. в канцеларията на ЗАС за
подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.