График за поправителни изпити

Изпит по учебен предметВид на изпита съгл. Чл. 41 от Наредба 11/01.09.2016 г. Дата  Нача-лен часМясто на провеж-дане
Математика ООП  Писмен07.07.20229:00Каб. 21
Информационни технологии ПП Модул 1. Конзолно програмиранеПисмен и практически07.07.20229:00Каб. 21
Английски език ПП Модул . Писмено общуване Модул  . Езикът чрез литературата Модул  . Култура и междукултурно общуване Модул  . Устно общуване и граматикаПисмен и устен08.07.20229:00Каб. 21