STEAM интердисциплинарен урок по английски език и философия в VIII б клас

На 7.04.2023г. се проведе интердисциплинарен STEAM открит урок по
философия и английски език на тема: „Aз – послание“. Именно това е
темата, която избират преподавателките по английски език – г-жа Икимова
и по философия – г-жа Карадимова за своите ученици, за да ги провокират
да мислят, да използват активно чуждия език и устройства Chromebook.
Целта на урока е решаване на философски казус. Класът се разделя на 4
групи, като всяка от тях има свой отговорник, който споделя гугъл
формуляр. В него е зададен казус и всеки член на групата трябва да напише
своето решение на български и на английски език. Отговорникът обобщава
мненията, след което всяка група изиграва сценка на английски език, а един
ученик от нея обобщава на български език.
След като преминаха през съответните етапи, всички ученици написаха
своето Аз – послание на български и на английски език на лист хартия,
прочетоха го и го залепиха на дъската. След гласуване от присъстващите се
излъчи група – победител с най-доброто послание.
Учениците споделиха, че са силно удовлетворени от протичането на
съвместния урок по английски език и философия и от собственото си
представяне.