Oлимпиада „Знам и мога“.

Уважаеми ученици и родители,


На 22.01.2022 г. ще се проведе общински кръг на олимпиадата „Знам и мога“. Учениците – участници да се яват в сградата на училището най – късно в 8:45 часа.
Преди започването на олимпиадата и след приключване на олимпиадата, учениците спазват дистанция от 1,5 метра помежду си и не се струпват на групички както в сградата на училището така и в двора и прилежащите на училището територии.
Ученикът влиза в сградата на училището с лично предпазно средство и документ за
самоличност.

ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“