СЪОБЩЕНИЕ за дистанционна форма на обучение от 16.03.20 г.

Уважаеми ученици и родители,

От понеделник 16.03.2020г.   преминаваме към дистанционна форма на преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации. Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронна платформа Google G Suite (в нея всички ученици и учители имат електронни пощи с име.фамилия@paisii.info).

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители.

Родителите е необходимо да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено при начален и прогимназиален етап. Те съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца. Търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигуряват контрол.

Организация за провеждане на дистанционно обучение:

1. Учебният ден е с начало 9 часа. В класните стаи ще намерите образователни ресурси и задачи по учебното разписание за съответния ден от седмицата.

2. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.

3. Всеки ученик изтегля съответни учебен материал, като се запознава с него и следва описаните указания.

4. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщение.

5. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Педагогическите специалисти от СУ “Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив са на Ваше разположение!

Надяваме се на съдействието Ви и екипна работа!