Списък на класирани ученици на ІV-то класиране прoфил „Софтуерни и хардуерни науки“ за 2019/2020 учебна година