Първи клас


Уважаеми родители на първокласници тук може да видите списък на класираните.
Прием първи клас /резултати от класирането/

Прием първи клас /резултати от второ класиране/


Изтича срокът за участие в първото класиране за прием в първи клас в Пловдив

Наближава крайният срок за подаване на заявления за участие в първото класиране. То ще бъде проведено на 5 юни 2018 година. Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 3 юни 2018 г. (вкл.). За родителите, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 31 май 2018 г.

За тези, които сами въвеждат заявленията за кандидатстване на своите деца, е важно да направят проверка за финализиране на заявлението. Важно е статусът му да е „подадено“, а не „чернова“. При необходимост от корекция в данните на подадените заявления много важно условие е първоначалното заявление да бъде анулирано и да бъде подадено ново заявление, за да бъдат отразени промените.

Електронната система извежда съобщения за родителите, ако подадените от тях данни не съответстват на данните в НБД „Население“ на ГРАО при направените автоматични проверки. Всеки родител, получил такова съобщение, следва да нанесе корекция в заявлението, защото в противен случай детето му няма да може да бъде записано, въпреки че е класирано.

Проверка в подадените към момента заявления показва, че има голям брой заявления с посочено само едно желание. Това не носи предимство на децата. Добре е родителите да се запознаят със статистиката за подадените заявления от опцията „чакащи класиране“ в панела със свободните места. Там в реално време се извежда информация за броя на кандидатстващите за съответните свободни места (за съответното училище) – по брой точки и поредност на желанията. Препоръката към родителите е да включат повече желания, ако преценят, че шансовете им за прием са малки. Така могат да бъдат класирани, ако не по първо, то по второ желание, защото за второто класиране в някои от училищата вече може да няма свободни места.

Като цяло свободни места има за всички деца от града и практиката показва, че в училищата на град Пловдив се записват дори деца от близките населени места.

Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2011 година деца, че децата им подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2018/2019 година. Приемът за общинските училища се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране – на адрес priem.plovdiv.bg


Започва приемът в първи клас за учебната 2018/2019 година в общинските училища на град Пловдив

За втора година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година вече е актуализирана и адаптирана с променените от Министерството на образованието и науката общи правила за цялата страна.

От 3 май 2018 година родителите на децата, родени през 2011 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, ще могат да подават своите заявления онлайн. На адрес priem.plovdiv.bg те ще могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране на своите деца. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията.

Важно е да бъде спазен само крайният срок.

За първото класиране, което е на 5 юни 2018 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 3 юни 2018 г.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления за кандидатстване в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

При кампанията по приема през 2017 година в над 75% от училищата са приети всички кандидатстващи деца, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха приети 94% от всички деца, участвали в класирането. Тези данни показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и не зависят от конкретния сбор на натрупаните точки. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секция „Нормативни документи“.

Общинската администрация пожелава успех на всички, участващи в кампанията по приема на ученици в първи клас!

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ВЕЧЕ СА ПРИЕТИ

за учебната 2018/2019 г.

 

С Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, бяха приети промените в правилата за прием в първи клас, според които ще бъде осъществен електронният прием на учениците в първи клас за учебната 2018/2019 година.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с новите правила от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“.

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2  към наредбата.

 • Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени.
 • Най-много точки получават децата с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група.
 • Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление за кандидатстване, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година.
 • Предвиден е критерий за децата от съседните райони, но те следва да бъдат класирани след децата от района.
 • Важно условие е децата да бъдат класирани по последователност на групите – затова разликата в точките за основния критерий за адресната регистрация и тези за допълнителните критерии е значителна.

В по-голямата си част тези правила са еднакви за всички училища на територията на страната и са заложени в наредбата на Министерството на образованието и науката. За община Пловдив добавените допълнителни критерии са критерият за съседните райони и за децата с един починал родител.

Анализите на данните от кампанията по приема през 2017 година показват, че в над 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 94% от всички кандидатстващи деца. Тези данни показват, че наличните свободни места (възможностите на училищата за прием) и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и не зависят от конкретния сбор на натрупаните точки. Има приети деца и от близките населени места. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Предстои финализиране на промените в софтуера на системата. До края на месец март училищата ще утвърдят план-приема за новата учебна година (броя на паралелките и местата в тях). Краят на месец март е и срок за утвърждаване на графика на класиранията. Предвижда се подаването на заявления за участие в първо класиране да е през месец май, а първото класиране да е в началото на месец юни – след като децата получат удостоверенията си за завършена подготвителна група.

 • При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация.
 • При кандидатстването родителите трябва да подават вярна информация за адресната регистрация, за да могат децата им при класиране да бъдат записани.
През учебната 2018/2019 г. в СУ „Св. П. Хилендарски“ ще се приемат ученици за 1-ви клас в четири различни паралелки:
 1. С допълнително изучаване на Български език.
 2. С допълнително изучаване на Aнглийски език.
 3. С допълнително изучаване на Mатематика.
 4. С допълнително изучаване на Информационни технологии.

Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете и в дирекцията на училището.


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:

Проверка на адрес дали е в района на СУ „Св. П.Хилендарски“

Карта на включените в района на училището улици.

Наредба за приемане на ученици  в първи клас за 2018-2019 г.

График за дейностите за 2018 г. за приемане на ученици в 1 клас:
График