Профил на купувача


КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ

СУ “Св. Паисий Хилендарски” – Пловдив, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет към СУ „Св. Паисий Хилендарски” – Пловдив, с местонахождение гр. Пловдив, Район „Централен“, ул. „Родопи“ № 48, ет.1, стая № 3, с площ от 18 кв.м, с предназначение – стоматологичен кабинет. Документи за участие могат да се закупят от 04.12.2015 г. до 17.12.2015 г. от ЗАС, стая № 13, ет.2.

Цената на конкурсните книжа е 20 лв.

Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “Св. Паисий Хилендарски”, а именно:
BG 72 IORT 73753102006200,
BIC: IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк” АД.

Конкурсът ще се проведе на 18.12.2015 г. от 11:00 ч. в директорския кабинет, ет.2 на ул. ”Родопи” № 48, гр. Пловдив.

Телефон за информация: 032/635327