Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

  1. На 26.03.2022 г. от 9:00 часа  в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“, град Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 ще се проведе Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас
  2. Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас служи за прием в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.
  3. Съгласно т. 11 от регламента, за участието на ученик в състезанието е необходимо родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за него в срок до 14.03.2022 г. да подаде до директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, заявление за участие и декларация за информираност по образец.

Приложение:

  1. Заявление за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Регламент на Пролетното математическо състезание за IV клас.