Пролетни математически състезания от V до VII клас и от VIII до XII клас

 1. На 26.03.2022 г. от 9:00 часа в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град
  Пловдив, ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до
  VII клас и от VIII до XII клас, с продължителност 4 ч. и 30 мин.
  Пролетните математически състезания са подходящи за ученици с повишен интерес
  към математиката.
 2. Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика,
  желаещ да вземат участие в Пролетните математически състезания в срок до
  14.03.2022 г. подава до директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив,
  заявление за участие и декларация за информираност по образец.

Приложение:

 1. Заявление за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от V до VII
  клас и от VIII до XII клас
 2. Декларация за информираност и съгласие за ученици от V до VII клас
  и от VIII до XII клас
 3. Регламент на Пролетното математическо състезание за ученици от Vдо VII клас.
 4. Регламент на Пролетното математическо състезание за ученици от VIII до XII клас.