Първи клас

Необходими документи при записване на ученици в I клас
за учебната 2020/2021 година
 1. Копие от удостоверението за раждане на детето и на братята и сестрите (ако носи точки по критериите от Приложение №2), както и оригинал за сверяване;
 2. Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 3. Оригинал на удостоверение за завършена ПГ от детската градина/училище;
 4. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на деца със СОП – за детето, кандидатстващо за прием по този критерий;
 5. Копие от експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (ако носи точки по критерий 2 от Приложение №2);
 6. Копия/копие на актовете/акт за смърт на родителите/родителя на дете с починали/починал родители/родител (ако носи точки по критерий 3 от Приложение №2);
 7. Служебна бележка за наличието на брат/сестра над 12 годишна възраст в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ (проверява се и се издава от училището при подаването на Заявлението за записване);
 8. Заявление за записване по образец (Приложение №3 генерира се директно от системата);
 9. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (Отнася се само за върналите се от чужбина деца)
 10. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
График за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година в общинските училища на град Пловдив


През учебната 2020/2021 г. в СУ „Св. П. Хилендарски“ ще се приемат ученици за 1-ви клас в четири различни паралелки:
 1. С допълнително изучаване на Български език.
 2. С допълнително изучаване на Aнглийски език.
 3. С допълнително изучаване на Mатематика.
 4. С допълнително изучаване на Информационни технологии.

Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете и в дирекцията на училището.


Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:

Проверка на адрес дали е в района на СУ „Св. П. Хилендарски“

Карта на включените в района на училището улици.

Наредба за приемане на ученици  в първи клас за 2019-2020 г.