Правилници

  1. Правилник за дейността на СУ “Св. Паисий Хилендарски” /виж тук/
  2. Мерки за повишаване качеството на образованието /виж тук/
  3. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище /виж тук/
  4. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ /виж тук/
  5. Форми на обучение през учебната 2020-2021 г. /виж тук/
  6. Организация на учебния ден за учебната 2020-2021 г. /виж тук/
  7. Етичен кодекс /виж тук/
  8. Годишен план за дейността на училището /виж тук/
  9. Правила за организиране и провеждане на СФО /виж тук/