Правилници

 1. Правилник за дейността на СУ “Св. Паисий Хилендарски” /виж тук/
 2. Мерки за повишаване качеството на образованието /виж тук/
 3. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище /виж тук/
 4. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ /виж тук/
 5. Форми на обучение през учебната 2020-2021 г. /виж тук/
 6. Организация на учебния ден за учебната 2020-2021 г. /виж тук/
 7. Етичен кодекс /виж тук/
 8. Годишен план за дейността на училището /виж тук/
 9. Правила за организиране и провеждане на СФО /виж тук/
 10. План-програма за безопасност на движение по пътищата  2021 г. /виж тук/
 11. Стратегия за развитие на СУ „Свети Паисий Хилендарски“  за периода 2021 – 2024 г. /виж тук/