Правилници

 1. Правилник за дейността на СУ “Св. Паисий Хилендарски” 2022-2023 г. /виж тук/
 2. Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 г. /виж тук/
 3. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 /виж тук/
 4. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 2022-2023 /виж тук/
 5. Форми на обучение през учебната 2022-2023 /виж тук/
 6. Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 г.  /виж тук/
 7. Етичен кодекс 2022-2023 г. /виж тук/
 8. Годишен план за дейността на училището 2022-2023 г. /виж тук/
 9. План-програма за безопасност на движение по пътищата  2023 г. /виж тук/
 10. Стратегия за развитие на СУ „Свети Паисий Хилендарски“  за периода 2021 – 2024 г. /виж тук/
 11. Правила за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в облака – Google Workspace  за учебната 2022-2023 г. /виж тук/