ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VII ДО XII КЛАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

               На 09 май 2021 г. (неделя) от 8:00 часа в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив ще се проведат Пролетните математически състезания (ПМС) за ученици от VII до XII клас.

              Желаещите да вземат участие в ПМС ученици заявяват желанието си за участие в училището, в което се обучават.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие и за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието (по образец).

               Допускането на учениците за участие в ПМС ще става от централния вход на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Пловдив, ул. „Родопи“ № 45 на 09.05.2021 г. (неделя) от 7:20 часа до 7:45 часа.

Учениците спазват противоепидемичните мерки и не се струпват на входа, спазват отстояние от 1,5 м. Влизат в сградата с лични предпазни средства (маска за лице), дезинфекцират ръцете си и биват насочени към залата, в която са разпределени.  Носят прозрачни пликове, в които да поставят личните си вещи (връхна дреха, чанта и др.).

Учениците ползват само лични химикали, моливи, гуми и чертожни инструменти. Могат да носят лични средства за дезинфекция.

Продължителността на ПМС за учениците от VII до XII клас е 4 часа и 30 минути.

ВАЖНО! Само за учениците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“!

Заявление за участие може да изтеглите ТУК!
Декларация за съгласие може да изтеглите ТУК!

Заявленията и декларациите за съгласие подписани от родителя /настойника/ попечителя на ученика или от ученика, в случай че има навършени 16 години се подават лично в канцеларията на училището или сканирани на ел. поща:  su@paisii.info   в срок до 26.04.2021 г. (в случай, че са изпратени по ел. поща, учениците представят оригиналите в деня на състезанието)