Осми клас

Списък на учениците в  VIII клас за учебната 2017/2018 г.

в СУ „Св. П. Хилендрарски“:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО
НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

След завършен VII клас (виж тук)

Държавен план-прием през учебната 2017/2018 година