Общински кръг по математика

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до XII клас ще се
проведе на 11.12.2022 г.(неделя) от 9:30 часа. Учениците следва да се явят в училище 20 мин.
преди началния час.
Начало на олимпиадата: 09:30 часа
Продължителност: 4 астрономически часа
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие
/изтеглете от тук/.
За участие в олимпиадата, ученици навършили 16 години, подават в училището
декларация за информираност и съгласие /изтеглете от тук/.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР