Общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на олимпиадата по ХООС за учениците от VII до XII клас ще се
проведе на 11.01.2023 г.(сряда) от 9:30 часа. Учениците следва да се явят в училище 20 мин.
преди началния час.
Начало на олимпиадата: 9:30 часа
Продължителност: 4 астрономически часа
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие.
За участие в олимпиадата учениците, навършили 16 години, подават в училището
декларация за информираност и съгласие.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР