Общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование за учениците от
VII до XII клас ще се проведе на 18.01.2023 г.(сряда) от 09:30 часа. Учениците следва да се явят в
училище 20 мин. преди началния час и да заемат местата си в каб. 12 на втори етаж в сградата на
училището.
Начало на олимпиадата: 09:30 часа
Продължителност: 4 астрономически часа
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие.
За участие в олимпиадата учениците, навършили 16 години, подават в училището
декларация за информираност и съгласие.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР