Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на
21.01.2023 г.(събота) от 9:00 часа. Учениците следва да се явят в училище 15 минути преди
началния час.
Начало на олимпиадата: 09:00 часа
Продължителност: 2 учебни часа (80 минути)
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие
/изтеглете от тук/.

С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР