Изменена нормативна уредба

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.09.2016 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 февруари 2023 г
.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.08.2016 г. ,
последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023 г.

НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
В сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.74 от 20
септември 2016г., последно изм. и доп. ДВ. бр.43 от 10 юни 2022г

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование Издадена от министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., последно изм. и доп., бр. 65 от
12.08.2022 г., в сила от началото на учебната 2022/2023 година

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН В сила от 04.12.2015 г., последно изм.
и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г

НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка В сила от 26.08.2016 г.,
последно изм. ДВ. бр.80 от 24.09.2021 г.