НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ – 2023 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на националното състезание по изобразително изкуство
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО за учениците от IV,V, VI, VII И X клас ще се проведе на
25.02.2023г.(събота) от 14:00 часа. Учениците следва да се явят в училище 30 минути преди
началния час.
Продължителност: 3 астрономически часа
За учебната 2022 – 2023 година глобалната тема е „Изкуство и математика – в красотата
има логика“ и се обвързва с учебния предмет математика.
Общинският кръг на националното състезание се провежда в един етап.
Учениците изпълняват самостоятелно изобразителна задача, която може да е от областта
на: изящните изкуства, декоративно-приложните изкуства, дизайна, синтетичните изкуства –
сценичните изкуства, екранните изкуства.
Изобразителната задача се изпълнява с материали и пособия на ученика и осигурени от
него: рисувателен лист, акварел, темпера, пастели, цветни тушове; моливи, креда, въглен, сангин,
туш, пастел; триъгълник, линия, пергел, гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица, син
химикал. Формат на рисувателния лист – за живопис – 35/50 см, за графика – 35/50 см или 25/35
см.
За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие
/изтеглете от тук/.
За участие в състезанието, ученици навършили 16 години, подават в училището
декларация за информираност и съгласие /изтеглете от тук/.
С пожелания за успех,
Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА
ДИРЕКТОР