Класирани за свободното място „Учител по английски език“

Вх. № 7964/09.08.2022 г.
Резерва:
Вх. № 7996/10.08.2022 г.

Класираните кандидати се канят да се явят на 22.08.2022 г. в канцеларията на
ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представе-
ните документи.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!